Veiligheid

We streven naar een veilig leef- en leerklimaat waarin iedereen de ruimte heeft om te ontwikkelen. Respect voor elkaar en de sociale omgeving is daarbij het uitgangspunt. In de klassen wordt hier veel aandacht aan besteed. Wij gebruiken op school de kanjertraining en hebben een pestprotocol en coördinator voor pestproblematiek.

 

Ontruiming en BHV

Op school zijn een aantal medewerkers opgeleid tot BHV-er. In ieder lokaal van school hangt de ontruimingsinstructie, deze oefenen we jaarlijks. Bij een alarmmelding verlaten de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht het gebouw. Elke klas verzamelt buiten op een afgesproken plek. Mocht het alarm afgaan als je in de school bent, dan verzoeken we zo snel mogelijk het gebouw te verlaten en de procedure aan de leerkrachten en BHV-ers over te laten.

Privacyreglement

Op onze school gebruiken wij gegevens van leerlingen en ouders. In bovenstaand privacyreglement is beschreven voor welke doelen en hoe deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Wij werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. De meldcode draagt er aan bij dat bij signalen snel en adequaat hulp geboden wordt.